Privacyverklaring en informatie over reclame

I. Informatie over reclame

Uw elektronische aanvraag is niet bindend. Een opdracht komt pas tot stand na schriftelijke ondertekening en ontvangst van uw bestelbon in een van onze kantoren of afgiftepunten.

Als u een aanvraag indient, neemt onze klantenservice eventueel contact met u op in geval van vragen over uw invoer. Tijdens het gesprek met de klantenservice kan de invoer op uw verzoek worden gewijzigd.

Als u bij ons bestelt, mogen we u reclame voor soortgelijke diensten sturen per elektronische post (e-mail/SMS). Natuurlijk kunt u uw goedkeuring daarvoor te allen tijde herroepen.

 

II. Privacyverklaring

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
(1) Hierna verstrekken wij informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website www.mediafix.be. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht en aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4, lid 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is:

MEDIAFIX GmbH, Vitalisstraße 158, 50827 Keulen.

Voor meer informatie, zie ons colofon.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming Guido Aßhoff bereiken op [Datenschutz@mediafix.de] en via de in het colofon vermelde gegevens.

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer vereist is of beperken de verwerking indien er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op gemachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierna gedetailleerd informeren over de respectieve processen. Daarbij vermelden we ook de vastgestelde criteria voor de opslagtermijn.

2. Uw rechten

(1) U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

– Recht op informatie,

– Recht op rectificatie of wissing,

– Recht op beperking van de verwerking,

– Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is de

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

Telefoon: +49 211/38424-0 • Fax: +49 211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

3. Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, 1e volzin, sub f, AVG):

– IP-adres

– datum en tijdstip van de aanvraag

– tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

– inhoud van de aanvraag (concrete website)

– toegangsstatus/HTTP-statuscode

– overgedragen hoeveelheid gegevens per geval

– website waar de aanvraag vandaan komt

– browser

– besturingssysteem en de bijbehorende interface

– taal en versie van de browsersoftware.

(2) Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

(3) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op de harde schijf van uw systeem worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt, en die de partij die de cookie plaatst (ons, in dit geval) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken, bijv. om u bij een volgend bezoek te herkennen, om de opbouw van de website resp. het downloaden ervan te versnellen.

(4) Gebruik van cookies:

 1. a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

– tijdelijke (sessie-)cookies (zie ook b)

– permanente cookies (zie ook c).

 1. b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
 2. c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van het type cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 3. d) U kunt uw browserinstellingen volgens uw voorkeuren configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. We wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
 4. e) Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG, aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het opslaan van cookies voor de technische werking van de website. Dit omvat de vereenvoudiging van het communicatieproces, de technisch foutloze uitvoering en een geoptimaliseerde verstrekking van onze dienst. Indien wij of onze dienstverleners cookies opslaan voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te analyseren, zal het gebruik afzonderlijk worden beschreven bij de desbetreffende verwerking.

4. Overige functies en aanbiedingen op onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij u ook de mogelijkheid om via onze website contact met ons op te nemen met het oog op het verkrijgen van een digitaliseringsofferte. Om hiervan gebruik te kunnen maken, zult u meestal verdere persoonsgegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarop de bovengenoemde beginselen inzake gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken, bijv. om onze website te analyseren. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en gemachtigd; ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, indien deelname aan acties, prijsvragen, het sluiten van contracten of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Dit kan bijv. voorkomen wanneer wij iets digitaliseren met of voor een partner.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners hun zetel hebben in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid. In elk geval hebben wij dergelijke partners door middel van passende gegevensbeschermingsovereenkomsten (sluiten van modelcontractbepalingen van de EU) verplicht de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven.

5. Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping zal gevolgen hebben voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt meegedeeld.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, niet noodzakelijk is, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar zullen we u vragen de redenen toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we hebben gedaan. In geval uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij de zaak op haar merites beoordelen en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden aantonen op basis waarvan we de verwerking zullen voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de in punt 1. genoemde contactgegevens.

6. Aanvraagformulier

U kunt ons aanvraagformulier gebruiken om een offerte aan te vragen voor onze dienst voor het digitaliseren van analoge media. Indien u ons informatie stuurt via een aanvraagformulier, zal de informatie die u op het aanvraagformulier verstrekt, met inbegrip van de contactgegevens die u daar vermeldt, door ons worden opgeslagen en verwerkt met het oog op het bewerken en genereren van een bestelformulier met betrekking tot uw aanvraag. Deze gegevens worden door ons niet zonder voldoende rechtsgrond doorgegeven. De verwerking van de in het aanvraagformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van het voorbereiden van een mogelijke overeenkomst (art. 6, lid 1, sub b, AVG). Naast de verwerkingsgrondslag van het voorbereiden van een overeenkomst kan er ook sprake zijn van een verdere toestemming of verplichting, zoals een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken, bijv. om uw aanvraag te kunnen beantwoorden of om uw gegevens in ons klantenbestand op te slaan. De gegevens die u tijdens het aanvraagproces invoert, worden door ons verwerkt/opgeslagen totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven door een herroeping onverlet. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens echter beperken. Mocht er tussen u en ons geen overeenkomst worden gesloten, dan behouden wij ons het recht voor uw gegevens in ons klantenbestand te verwerken voor reclamedoeleinden en uitsluitend om u per post te kunnen benaderen op grond van een gerechtvaardigd belang van productmarketing.

7. Verwerking bij het sluiten van de overeenkomst

Na een succesvolle aanvraag om een digitaliseringsofferte te sturen, verwerken we uw gegevens om een geïndividualiseerd aanbod te genereren dat u kunt downloaden of opslaan als een PDF. Bovendien sturen wij de offerte naar het opgegeven e-mailadres. Als u met het aanbod instemt, stuurt u het samen met de te digitaliseren media aan ons op. Na ontvangst van de media wordt uw stamgegevensrecord overgebracht naar ons systeem voor goederenbeheer en worden uw media gedigitaliseerd en opgeslagen op onze servers. Bij de uitvoering van de overeenkomst zullen wij uw originelen en de digitale kopie in opgeslagen vorm op een gegevensdrager overdragen. Na afloop van de opdracht worden uw gegevens van onze servers gewist. Met het oog op een goede dienstverlening aan onze klanten, hebben wij onze eigen klantenservice.

8. Commentaarfunctie

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om commentaar te geven op de individuele bijdragen. Hierbij wordt het IP-adres van de auteur/eigenaar van de verbinding wordt opgeslagen. Deze opslag is voor onze veiligheid in het geval dat de opmerkingen van de auteur inbreuk maken op de rechten van derden en/of illegale inhoud wordt geplaatst. Wij hebben dus een gevestigd belang bij de opgeslagen gegevens van de auteur, vooral omdat wij voor dergelijke inbreuken kunnen worden vervolgd. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Evenmin vindt een vergelijking plaats van de op deze wijze verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze website kunnen worden verzameld.

9. Integratie van YouTube-video’s

 • Wij hebben YouTube-video’s in ons online-aanbod geïntegreerd, die op http://www.YouTube.com worden opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld [Deze zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden overgedragen als u de video’s niet afspeelt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt, worden de in punt 2 genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.]
 • Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien zullen de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden toegezonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u deze toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemd vormgeven van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1, sub f, AVG om extra inhoud over ons bedrijf te kunnen presenteren en om onze website informatiever te maken voor u.
 • Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube is te vinden in de privacyverklaring, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Hier kunt u uw instellingen voor het weergeven van YouTube-video’s bewerken:


10. Integratie van Google Maps

(1) Wij maken op deze website gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien zullen de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden toegezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u deze toewijzing aan uw profiel bij Google niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemd vormgeven van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen; u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1, sub f, AVG om u de weg te wijzen naar de individuele kantoren van ons bedrijf en, indien nodig, om de navigatie te vergemakkelijken.

(3) Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de invoegtoepassing, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Hier kunt u uw instellingen voor het weergeven van Google Maps bewerken:


11. Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna ‘Google’ genoemd. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om hiermee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken.

De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw websitebezoek, met inbegrip van uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google in de VS en daar opgeslagen. Op onze website gebruiken we Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie. In dat geval wordt uw IP-adres door Google reeds binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en daarmee geanonimiseerd. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit voor ons op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Verder mag Google deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal, volgens haar eigen informatie, uw IP-adres in geen geval in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website volledig kunt benutten. Bovendien biedt Google een deactiveringsoptie voor de meest gebruikte browsers, waardoor u meer controle hebt over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Indien u deze optie activeert, zal geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics worden doorgegeven. Activering verhindert echter niet dat informatie wordt doorgegeven aan ons of aan andere webanalysediensten die wij eventueel gebruiken. Meer informatie over de deactiveringsoptie van Google en hoe u deze optie kunt activeren, vindt u via de onderstaande link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens over verschillende apparaten registreert, moet u zich op alle gebruikte systemen afmelden. Hier kunt u uw Google Analytics-instellingen voor gegevensregistratie via cookies bewerken:


12. Gebruik van Social Media Share Buttons

Wij maken op onze website gebruik van Share Buttons voor de socialemedianetwerken Facebook en Twitter, alsook voor de messenger-diensten WhatsApp en Telegram, waarop u kunt klikken om inhoud die u leuk vindt te delen of te ‘liken’. Om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij hiervoor zogenaamde Shariff Share Buttons.

Normaal gesproken verzenden de invoegtoepassingen van de sociale netwerken en messenger-diensten gebruikersgegevens naar de server van het sociale netwerk of de messenger-dienst zodra u de website opent waarop ze zich bevinden – ongeacht of u op de knop klikt en ongeacht of u als gebruiker bij het sociale netwerk of de messenger-dienst bent geregistreerd. Om dit te vermijden, gebruiken wij de Social Share Buttons van Shariff op onze website.

Met de Shariff-invoegtoepassing wordt de verbinding met de server van het netwerk of de dienst pas tot stand gebracht wanneer u op de knop klikt. Uw gegevens worden dus niet al aan derden doorgegeven wanneer u de pagina alleen maar opent, maar pas wanneer u actief op de knoppen klikt.

Door op de knop te klikken, stemt u in met de overdracht van gebruikersgegevens aan het desbetreffende netwerk of de desbetreffende dienst.
Wij gebruiken de invoegtoepassingen voor reclamedoeleinden. Het delen en aanbevelen van de inhoud van een  website op sociale netwerken kan de website en onze dienst bekender maken. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, 1e volzin, sub f, AVG. Het gebruik van de invoegtoepassingen voor reclamedoeleinden vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG.

12a) Gebruik van Facebook-onderdelen

Op onze website gebruiken wij onderdelen van de aanbieder facebook.com. Facebook is een dienst van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Bij elk afzonderlijk bezoek aan onze website, die met een dergelijk onderdeel is uitgerust, zorgt dit onderdeel ervoor dat de browser die u gebruikt een overeenkomstige weergave van het onderdeel van Facebook downloadt. Dit proces informeert Facebook welke specifieke pagina van onze website u op dat moment bezoekt.
Wanneer u onze pagina bezoekt en ondertussen bent ingelogd bij Facebook, herkent Facebook aan de hand van de door het onderdeel verzamelde informatie welke specifieke pagina u bezoekt en kent deze informatie toe aan uw persoonlijke account op Facebook. Als u bijvoorbeeld op de ‘Vind ik leuk’-knop klikt of overeenkomstige opmerkingen maakt, wordt deze informatie doorgestuurd naar uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie dat u onze site hebt bezocht, doorgegeven aan Facebook. Dit gebeurt ongeacht of u op het onderdeel klikt of niet.
Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Facebook wilt verhinderen, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze site bezoekt. Het privacybeleid van Facebook geeft hierover meer gedetailleerde informatie, met name over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en over de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen:
https://nl-be.facebook.com/about/privacy/

Een overzicht van de Facebook-invoegtoepassingen vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Om registratie van gegevens door Facebook-onderdelen op verschillende apparaten te voorkomen, moet u zich op alle gebruikte systemen afmelden.

Hier kunt u uw instellingen van Facebook-onderdelen voor gegevensregistratie via cookies bewerken:

13. Gebruik van Google Adwords

Wij maken ook gebruik van het reclame-instrument ‘Google-Adwords’ van Google om reclame te maken voor onze website. In dit verband maken wij op onze website gebruik van de analysedienst ‘Conversion Tracking’ van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna ‘Google’ genoemd. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Google, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Deze zogenaamde ‘conversiecookies’ verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker op een van onze op Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze site bent doorgestuurd.

De informatie die met behulp van de ‘conversiecookies’ wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Via deze statistieken komen wij te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertentie hebben geklikt en welke pagina’s van onze website vervolgens door de desbetreffende gebruiker zijn bezocht. Wij of andere adverteerders op ‘Google Adwords’ ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt de installatie van ‘conversiecookies’ voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen, bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die de automatische instelling van cookies in het algemeen deactiveert of specifiek alleen de cookies van het domein ‘googleadservices.com’ blokkeert.

U kunt het privacybeleid van Google in dit verband vinden op de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.htm l

Hier kunt u uw Google AdWords-instellingen voor gegevensregistratie via cookies bewerken:


14. Gebruik van Google Remarketing

Wij maken op onze website gebruik van de Google Remarketing-dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna ‘Google’ genoemd. Met Google Remarketing kunnen advertenties worden geplaatst voor gebruikers die onze website in het verleden reeds hebben bezocht. Binnen het advertentienetwerk van Google kunnen hiermee advertenties op onze site worden weergegeven die zijn afgestemd op uw interesses. Google Remarketing gebruikt cookies voor deze verwerking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Dit maakt het mogelijk onze bezoekers te herkennen zodra zij websites binnen het advertentienetwerk van Google bezoeken. Op die manier kunnen binnen het advertentienetwerk van Google advertenties worden gepresenteerd die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites van het advertentienetwerk van Google die ook gebruikmaken van de remarketingfunctie van Google. Google geeft aan hierbij geen persoonlijke gegevens te verzamelen. U kunt deze functie uitschakelen door de bijbehorende instellingen te configureren op http://www.google.com/settings/ads.
Om gegevensregistratie door Google Remarketing op verschillende apparaten te voorkomen, moet u de opt-in op alle gebruikte systemen herroepen.

Hier kunt u uw Google Remarketing-instellingen voor gegevensregistratie via cookies bewerken:


15. Microsoft Bing Ads

Wij maken op onze website gebruik van technologie van Bing Ads (bingads.microsoft.com), die wordt geleverd en beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (‘Microsoft’). Als u op onze website bent gekomen via een Microsoft Bing-advertentie plaatst Microsoft een cookie op uw eindapparaat. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde landingspagina (‘conversiesite’) heeft bereikt. Wij komen alleen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens naar de conversiesite is geleid. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookie, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen dienen om het gedrag van bezoekers te analyseren en worden gebruikt om advertenties weer te geven. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.

Indien u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven uiteengezet, kunt u het plaatsen van een cookie dat hiervoor nodig is weigeren – bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het geheel uitschakelt. Daarnaast kunt u ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website worden geregistreerd, en dat deze gegevens door Microsoft worden verwerkt, door op de volgende link te klikken https://choice.microsoft.com/nl-BE/opt-out om uw bezwaar kenbaar te maken. Voor meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, kunt u terecht op de Microsoft-website https://privacy.microsoft.com/nl-BE/privacystatement.

Hier kunt u uw Microsoft Bing Ads-instellingen voor gegevensregistratie via cookies bewerken:

16. Publicatie van personeelsadvertenties / online sollicitaties

Uw sollicitatiegegevens worden door ons elektronisch verzameld en verwerkt met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. Indien uw sollicitatie wordt gevolgd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst, kunnen de door u verstrekte gegevens door ons in uw personeelsdossier worden opgeslagen met het oog op de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedures, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Indien uw sollicitatie wordt afgewezen, worden de door u verstrekte gegevens twee maanden na kennisgeving van de afwijzing automatisch gewist. Dit geldt niet indien een langere opslag noodzakelijk is op grond van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld de bewijsplicht in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling) of indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere opslag in onze database van belangstellenden.

17. Downloaden via Dropbox

Indien u hebt gekozen voor het downloaden van uw gedigitaliseerde media via Dropbox sturen wij de digitale kopieën van uw media naar Dropbox Inc., 333 Brannan St, San Francisco, CA 94107, VS, dat een cloudopslagdienst aanbiedt. Dropbox behoudt zich het recht voor gegevens wereldwijd te verwerken, is gecertificeerd volgens het Privacy Shield-verdrag en biedt daardoor naar opvatting van de Europese Commissie een passende garantie dat het Europese gegevensbeschermingsrecht niet wordt geschonden.

De certificering is beschikbaar op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active. Ter bescherming van de rechten van de betrokkenen hebben wij daarnaast overeenkomstige overeenkomsten inzake gegevensbescherming gesloten met Dropbox en bieden deze dienst alleen aan als u toestemming hebt gegeven voor deze methode voor het ophalen van uw bestanden. Nadere informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door Dropbox is te vinden in het privacybeleid van Dropbox: https://www.dropbox.com/terms#terms.

18. Google reCaptcha v3

Om onze website te beschermen tegen misbruik en spam, maken we gebruik van Google reCAPTCHA v3. Die technologie helpt ons te waarborgen dat bepaalde acties op onze site door echte mensen en niet door geautomatiseerde programma’s (bots) worden uitgevoerd.

Wat is Google reCAPTCHA v3?

Google reCAPTCHA v3 is een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), die helpt vast te stellen of een invoer op onze website afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerd programma. De dienst analyseert verschillende informatie om te bepalen of het om menselijke activiteiten gaat.

ReCAPTCHA analyseert het gedrag van de websitebezoeker door middel van verschillende technieken zoals cookies en JavaScript, om vast te stellen of het om een menselijke gebruiker of geautomatiseerde software gaat. Daardoor wordt vermeden dat ons systeem door zogenaamde “bots” wordt misbruikt.

Bij het bezoek aan onze website kunnen cookies op uw apparaat worden opgeslagen en JavaScript worden uitgevoerd om het reCAPTCHA-hulpmiddel te activeren. Die cookies en JavaScript worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw interactie met de website, zoals uw IP-adres, browsertype en besturingssysteem, evenals muisbewegingen en klikken op de pagina. Die informatie wordt naar Google verzonden en door Google verwerkt volgens het privacybeleid van dat bedrijf.

Welke gegevens worden verzameld?

Bij het gebruik van reCAPTCHA v3 worden de volgende gegevens door Google verzameld:

 • de pagina die reCAPTCHA inschakelt,
 • referrer-URL (pagina vanwaar de gebruiker komt),
 • IP-adres van de gebruiker,
 • instellingen van het eindapparaat (taal, browser, locatie),
 • verblijfsduur,
 • muisbewegingen en toetsaanslagen,
 • scherm- en vensterresolutie,
 • tijdzone en
 • installatie van browserplugins.

Die gegevens worden aan Google overgedragen en daar geëvalueerd. Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en -verwerking door Google.

Waarom gebruiken we reCAPTCHA v3?

Ons hoofddoel is om onze website en de daarop aangeboden diensten veilig en spamvrij te houden. reCAPTCHA v3 stelt ons in staat te waarborgen dat alleen echte mensen toegang hebben tot onze diensten, wat bijdraagt aan de veiligheid en functionaliteit van onze website.

Gegevensverwerking door Google

De door Google verzamelde gegevens worden doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Framework, wat betekent dat Google zich heeft verplicht om te voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u in de Google-privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy